Starpvalstu programma

Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Programmas mērķis

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai

Programmas prioritātes

1. Prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā

1.1. Uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģijas attīstības veicināšana

1.2. Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana

2. Prioritāte – pievilcīgas vides dzīvošanai izveidošana un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība

2.1. Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana

2.2. Pierobežas reģionu pievilcības uzlabošana

2.3. Aktīvu un ilgspējīgu sabiedrību attīstība (mazu projektu iespēja)

 

Programmas attiecināmās teritorijas:

Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale; Lietuvā: Telši. Šauļi, Paņeveža, Utena.

 

Programmas atbalsta saņēmēji ir:

* Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

* Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;

* Nevalstiskās organizācijas;

* sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no katras programmas dalībvalsts.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.

 

Programmas budžets

Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums)-75,2 mlj. EUR

Programmas finansējums projektiem – 60,1 miljoni eiro.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%.

Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

 

Kontakti

Latvia–Lithuania Programme

Joint Technical Secretariat

State Regional Development Agency

Ausekla str. 14–8 (5th floor)

LV­–1010 Riga, Latvia

LT tel.:+370 6999 4692

LV tel.:+371 6735 0611

Fax: +371 6735 0623

Email: info@latlit.eu

Website: www.latlit.eu